Back to Cearcall home page

Cearcall Còmhraidh Gàidhlig

Cearcall Còmhraidh

An ath chearcall:

20mh Lùnastal, 2019
7.30 f - 9.00 f

Ionad-Coimhearsnachd Crois na Cìse
Fòn: 0131 221 5800
117 Fountainbridge
Dùn Èideann
EH3 9QG
(faic air mapa)

Dìreach tionndaidh suas
£1.50 (a’chiad turas an-asgaidh)
Tha fàilte romhaibh uile!

Find us on Facebook
‘S e buidheann chàirdeil, shocair far an cuirear fàilte air luchd-labhairt na Gàidhlig aig gach ìre a tha anns a’ Chearcall Còmhraidh, ge b’e a bheil thu dìreach a’tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh no fileanta sa chànan. Cha leig thu a làs àite a ghlèidheadh – dìreach tionndaidh suas. Tha sinn a’coinneachadh gach feasgar Dimàirt, ach aig àm na Nollaige agus a’ Bhliadhn’ Ùr.

Ged a chuireas sinn thu ann an cearcall còmhla ri luchd-labhairt aig an aon ìre riut fhèin ‘s e cruth neo-fhoirmeil agus sòisealta a tha air na seiseanan gun cùspairean còmhraidh air an taghadh ron àm. Tha srùpag agus briosgaid ann gach oidhche agus òran ann aig amannan cuideachd. Leis gu bheil ceòl aig cridhe cultar na Gàidhlig bidh sinn a’seinn òran còmhla gu math trìc ach ma tha sibh airson cluinntinn dè tha dol a thaobh na Gàidhlig anns a’ bhaile agus timcheall air Dùn Èideann tadhalaibh air an duilleag Dè tha dol? againn.

Fèis Dhùn Èidinn

Rè na Fèise, bidh Cearcall a' ruith gach seachdain fhathast ach bidh sinn aig ionad eile. Bho Dhimàirt 30mh Iuchar gu Dimàirt 27mh Lùnastal, bidh sinn a' coinneachadh ann an Ionad-Coimhearsnachd Crois na Cìse air Fountainbridge (suidhichte ann an raon-cluiche na sgoile). Tha pàirc-chàraichean ann an sin.

Luchd-tòisichidh

Ma tha thu dìreach a’ tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh na gabh dragh mu dheidhinn na diofar ìrean agus comasan còmhraidh. Faodaidh tu cho beag no cho mòr de phàirt a ghabhail sa chòmhradh sa thogras tu. ‘S e deagh chothrom a tha ann airson do sgilean èisteachd agus labhairt a neartachadh. Tha e math cuideachd a bhith a’coinneachadh ri oileanaich eile agus a bhith a’toirt taic dha chèile. Bidh cuideigin fileanta a chuidicheas agus a bhrosnaicheas tu gus a bhith a’cleachdadh nas urrainn dhut de Ghàidhlig an còmhnaidh ann an cearcall na luchd-tòisichidh.

Tadhail air ar Stòrasan Gàidhlig airson tuilleadh fiosrachaidh mu stòrasan air-loidhne airson luchd-ionnsachaidh agus buidhnean a bhios a’cur air adhart cùrsaichean cànain Gàidhlig. Gheibh thu ceanglaichean gu stòrasan a tha feumail do luchd-labhairt na Gàidhlig air fad bhon roinn seo.

Cuir fios thugainn

Ma tha ceistean no molaidhean sam bith agad bidh sinn toilichte cluinntinn bhuat.